منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
متن های کوتاه و زیبا
 • سکوت

  همیشه سکوت؛ نشانه تایید حرفِ طرفِ مقابل نیست؛ گاهی نشانه قطع امید؛ از سطح شعور اوست ...! «میشل فوکالت» ...

  همیشه سکوت؛ نشانه تایید حرفِ طرفِ مقابل نیست؛ گاهی نشانه قطع امید؛ از سطح شعور اوست ...! «میشل فوکالت» ...

  بیشتر بخوانید
 • بدی های من

  بدی های من؛ به خاطر بدی کردن نیست؛ به خاطر احساسِ شدیدِ؛ خوبی های بی حاصل است ... «فروغ فرخزاد» ...

  بدی های من؛ به خاطر بدی کردن نیست؛ به خاطر احساسِ شدیدِ؛ خوبی های بی حاصل است ... «فروغ فرخزاد» ...

  بیشتر بخوانید
 • بهترین آدم های زندگی

  بهترین آدم های زندگی؛ همان کسانی هستند که؛ وقتی کنارشان می نشینی؛ چایی ات سرد می شود و دلت گرم ... ...

  بهترین آدم های زندگی؛ همان کسانی هستند که؛ وقتی کنارشان می نشینی؛ چایی ات سرد می شود و دلت گرم ... ...

  بیشتر بخوانید
 • دوست و دشمن

  از دشمنت یک بار بترس؛ از دوستت، هزار بار ... «چارلی چاپلین» ...

  از دشمنت یک بار بترس؛ از دوستت، هزار بار ... «چارلی چاپلین» ...

  بیشتر بخوانید
 • یادها رفتند

  یادها رفتند و ما هم می رویم از یادها؛ کی بماند برگِ کاهی در میانِ بادها ...! ...

  یادها رفتند و ما هم می رویم از یادها؛ کی بماند برگِ کاهی در میانِ بادها ...! ...

  بیشتر بخوانید
 • آدمی هرگز نمی فهمد که؛ تا چه اندازه عاشق است؛ مگر زمانی که بکوشد؛ دیگر عاشق نباشد ... «هریت بیچر استو» ...

  آدمی هرگز نمی فهمد که؛ تا چه اندازه عاشق است؛ مگر زمانی که بکوشد؛ دیگر عاشق نباشد ... «هریت بیچر استو» ...

  بیشتر بخوانید
 • پلِ صراط

  خدای من؛ «پلِ صراط»، چشم های توست؛ از چشمت که بیفتم؛ روزگارم جهنم است ... ...

  خدای من؛ «پلِ صراط»، چشم های توست؛ از چشمت که بیفتم؛ روزگارم جهنم است ... ...

  بیشتر بخوانید
 • مادربزرگم می‌گوید: قلبِ آدم نباید خالی بماند، اگر خالی بماند؛ مثلِ گلدانِ خالی زشت است و آدم را اذیت می‌ک ...

  مادربزرگم می‌گوید: قلبِ آدم نباید خالی بماند، اگر خالی بماند؛ مثلِ گلدانِ خالی زشت است و آدم را اذیت می‌کند ... «نادر ابراهیمی» ...

  بیشتر بخوانید
 • انسان های ساده

  انسان های ساده را، احمق فرض نکنید؛ آن ها خودشان نخواستند که هفت خط باشند ...! ...

  انسان های ساده را، احمق فرض نکنید؛ آن ها خودشان نخواستند که هفت خط باشند ...! ...

  بیشتر بخوانید
 • رابطه ی دو نفره

  در یک رابطه ی دو نفره؛ وقتی دو نفر هیچ مشکلی با هم ندارند؛ حتماً یکی از آن ها، تمامِ حرف های دلش را نمی ز ...

  در یک رابطه ی دو نفره؛ وقتی دو نفر هیچ مشکلی با هم ندارند؛ حتماً یکی از آن ها، تمامِ حرف های دلش را نمی زند ...! «شکسپیر» ...

  بیشتر بخوانید