منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
امام جعفر صادق (ع)
 • یاد مرگ

  امام صادق (ع): يــــــاد مرگــــــ : ?خواهش هاى نفس را مى ميراند ?و رويشگاه هاى غفلت را ريشه كن مى كند ?و ...

  امام صادق (ع): يــــــاد مرگــــــ : ?خواهش هاى نفس را مى ميراند ?و رويشگاه هاى غفلت را ريشه كن مى كند ?و دل را با وعده هاى خدا نيرو مى بخشد ?و طبع را نازك مى سازد ?و پرچم هاى هوس را درهم مى شكند ?و آ ...

  بیشتر بخوانید
 • دوست

  ...

  ...

  بیشتر بخوانید
 • ياد مرگ

  امام صادق (ع): يــــــاد مرگــــــ ?خواهش هاى نفس را مى ميراند ?و رويشگاه هاى غفلت را ريشه كن مى كند ?و د ...

  امام صادق (ع): يــــــاد مرگــــــ ?خواهش هاى نفس را مى ميراند ?و رويشگاه هاى غفلت را ريشه كن مى كند ?و دل را با وعده هاى خدا نيرو مى بخشد ?و طبع را نازك مى سازد ?و پرچم هاى هوس را درهم مى شكند ?و آتش ...

  بیشتر بخوانید